Logo Mult
 

REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem strony Mult.pl obowiązujący od dnia 01 marca 2021 roku.

I. Informacje wstępne

§1. Definicje

Mult.pl - strona internetowa znajdująca się w domenie http://www.mult.pl.

Usługodawca - podmiot świadczący usługi za pośrednictwem strony Mult.pl.

Usługi - usługi oferowane na stronie Mult.pl w momencie składania zamówienia.

Użytkownik lub Klient - pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub firma zamawiająca usługę na stronie Mult.pl.

§2. Podstawy prawne

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę za pośrednictwem strony Mult.pl. Usługi świadczone są na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa. Każdy Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie zobowiązuje się do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze strony Mult.pl. Usługodawca dokłada należytej staranności celem świadczenia Usług. Opis Usług stanowi wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§3. Wymogi techniczne

W celu skorzystania ze strony Mult.pl wymagane jest dysponowanie urządzeniem elektronicznym z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Mult.pl, otwieranie dokumentów HTML, przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet.

II. Świadczone usługi

§4. Zakres świadczonych usług

Za pośrednictwem strony Mult.pl Użytkownik może zapoznać się z pełnym zakresem świadczonych usług oraz złożyć zamówienie na wybraną przez siebie usługę za pośrednictwem formularza kontaktowego. Na stronie Mult.pl świadczone są usługi pisania profesjonalnych życiorysów zawodowych znanych także jako CV lub Curriculum Vitae oraz listów motywacyjnych; projektowania ogłoszeń typu zrywka z odrywanymi karteczkami z danymi kontaktowymi oraz plakatów ogłoszeniowych, banerów reklamowych do umieszczenia na stronie internetowej w tym animacji poklatkowych oraz usługi e-mail marketingu.

§5. Warunki korzystania z usług tekstowych i graficznych

1. Aby skorzystać z wybranej usługi należy uprzednio zapoznać się z regulaminem świadczenia usług i go zaakceptować. Zamówienie na usługę można złożyć za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w inny sposób jeśli na stronie zostały zamieszczone dodatkowe dane kontaktowe takie jak adres e-mail, numer telefonu, komunikator itp. Podczas składania zamówienia Klient powinien wybrać jeden z dostępnych szablonów (dotyczy życiorysów zawodowych, ogłoszeń zrywek i plakatów ogłoszeniowych) i/lub złożyć indywidualne preferencje co do wyglądu szaty graficznej. Ponadto powinien dostarczyć treść, która znajdzie się w zamówionej usłudze.

2. Usługodawca jednocześnie zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi, jeśli nie będzie w stanie z jakiegoś powodu wywiązać się z usługi. Jeśli została wpłacona zaliczka, Klient otrzyma zwrot pełnej kwoty zaliczki na konto bankowe. Z wyłączeniem sytuacji, gdy wina leży po stronie Klienta, wtedy zwrot zaliczki zostanie pomniejszony proporcjonalnie do nakładu pracy włożonego przez Usługodawcę celem realizacji zamówienia, lub kwota zaliczki nie zostanie zwrócona, o czym Klient zostanie poinformowany.

3. W przypadku życiorysów zawodowych dostarczoną treścią powinny być dane kontaktowe niezbędne do umieszczenia w dokumencie, zdjęcie kandydata, historia zatrudnienia, zdobyte wykształcenie, umiejętności, zainteresowania oraz inne istotne informacje. Podczas składania zamówienia na napisanie listu motywacyjnego Klient powinien dostarczyć wymagane dane kontatkowe, w tym dane adresata listu oraz opis i wymagania stawiane kandydatom na wybrane stanowisko pracy. Listy motywacyjne pisane są w języku polskim według wzoru zamieszczonego na stronie Mult.pl. Na życzenie Klienta Usługodawca dokona korekty nadesłanego tekstu.

4. W przypadku ogłoszeń typu zrywka, plakatów ogłoszeniowych i banerów internetowych, Klient dostarcza dane kontaktowe i treść które powinny znaleźć się w zamówionej usłudze oraz przedstawia swoje preferencje co do wyglądu szaty graficznej. Na życzenie Klienta usługodawca dokona korekty nadesłanego tekstu.

5. Klient otrzymuje prawo do podglądu gotowego projektu zyciorysu zawodowego, ogłoszenia zrywki lub plakatu ogłoszeniowego na specjalnie dedykowanej stronie internetowej, która nie jest indeksowana przez przeglądarki internetowe. Każdy projekt do podglądu online będzie zaopatrzony w znak wodny zabezpieczający prawa Usługodawcy. Po zapoznaniu się z projektem Klient zgłasza ewentualne uwagi lub akceptuje dany projekt. Z podglądu online wyłączone są usługi pisania listów motywacyjnych.

6. Klient otrzymuje gwarancję dokonania ewentualnych bezpłatnych poprawek w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu zakupu usługi. Z gwarancji wyłączone są usługi ogłoszeń z tłem tworzone w programie graficznym. W przypadku chęci dokonania korekty w ogłoszeniu stworzonym w programie graficznym, klient powinien w tym celu skontaktować się z usługodawcą i na podstawie indywidualnych ustaleń określane są możliwości dokonania bezpłatnej korekty.

7. Usługi standardowo świadczone są w ciągu 48 godzin, przy czym termin ten nie odnosi się do usług e-mail marketingu. W sytuacji niemożności wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy termin realizacji usługi może zostać wydłużony o czym Usługodawca poinformuje Klienta. Wszystkie dokumenty wysyłane są w formatach: ODT (do ewentualnej samodzielnej edycji) oraz PDF (gotowe do wysyłki i wydruku).

§6. Warunki korzystania z usług mailingu

1. Usługi e-mail marketingu polegające na promowaniu witryn internetowych, produktów lub usług poprzez wysyłkę ograniczonego ilościowo mailingu do odpowiednio sprofilowanych grup odbiorców. Raz w tygodniu klient otrzymuje raport z przeprowadzonych działań w formacie PDF na adres e-mail lub w inny sposób np. poprzez komunikator, telefon.

2. Usługa e-mail marketingu może zostać rozszerzona o zaprojektowanie graficznego szablonu e-mail poprawnie otwierającego się w większości systemów pocztowych.

3. Zakres i cennik świadczonych usług mailingowych ustalany jest indywidualnie i realizowany jest po uprzednim opłaceniu usługi przez Klienta (przedpłata).

III. Postanowienia ogólne

§7. Ceny i płatności za usługi

1. Ceny usług świadczonych za pośrednictwem strony Mult.pl podawane są w polskich złotych i dostępne są na stronie Mult.pl. Płatności realizowane są za pomocą przelewów bankowych na wskazane przez Usługodawcę konto bankowe. Jeśli będzie istniała możliwości alternatywnego sposobu zapłaty za usługę, to Usługodawca odpowiednio wcześniej poinformuje o tym Klienta.

2. Usługodawca udostępnia poniższy numer rachunku bankowego mBank SA do dokonywania wpłat za usługi, z zastrzeżeniem żeby nie dokonywać wpłat zaliczek ani przedpłat za usługi bez wcześniejszego kontkatku z Usługodawcą i potwierdzenia terminu realizacji:

27 1140 2004 0000 3302 4497 3230

§8. Ochrona danych osobowych

Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych udostępnianych przez Klienta na potrzeby realizacji usługi. Usługodawca korzysta z udostępnionych mu danych osobowych w zakresie związanym z realizacją zamawianych usług. Wszystkie dane kontaktowe przechowywane są przez Usługodawcę przez 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia zakupu usługi. Usługodawca nie udostępnia powierzonych mu danych osobowych podmiotom trzecim, ani nie przetwarza ich w celach marketingowych.

§9. Reklamacje i odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na wykonaną usługę w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu wykonania usługi poprzez zgłoszenie wysłane na adres kontakt@mult.pl. Usługodawca zobowiązuje się do naprawienia błędów wynikłych z jego winy.

2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy na wykonanie usługi w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu realizacji usługi. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku gdy usługodawca zrealizował usługę przed złożeniem oświadczenia przez Klienta.

§10. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług dostępnych na stronie Mult.pl w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Usługodawca w chwili wykrycia takich praktyk po stronie Klienta, może odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny.

§11. Własność intelektualna

Klient nabywa licencję uprawniającą do korzystania z plików przekazanych mu w ramach wykonania umowy. Klient uprawniony jest wyłącznie do korzystania z otrzymanych dokumentów na własne potrzeby. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej związane z projektem graficznym (layoutem) stworzonych przez Usługodawcę dokumentów przysługują Usługodawcy. Odsprzedaż, zarobkowe wykorzystywanie lub udostępnianie w sieci Internet dokumentów (lub stworzonych na ich podstawie wzorów) wymaga zgody Usługodawcy.

§12. Wyłączenia odpowiedzialności

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, w szczególności za:
a) jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zaprzestania świadczenia usług,
b) szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klientów z usług w sposób sprzeczny z regulaminem lub przepisami prawa,
c) szkody wynikłe z podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez Klienta,
d) szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Klientów warunków regulaminu,
e) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

IV. Postanowienia końcowe

§13. Treść umowy

Regulamin wraz ze złożonym przez Klienta zleceniem oraz potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji przez Usługodawcę stanowią treść umowy pomiędzy Usługodawcą, a Klientem składającym zlecenie.

§14. Promocje

Usługodawca może prowadzić akcje promocyjne, na warunkach określonych w regulaminie danej promocji. W takim przypadku warunki regulaminu danej promocji stosuje się z pierwszeństwem przed postanowieniami Regulaminu. Warunki świadczenia Usług w ramach różnych promocji nie łącza się ze sobą.

§15. Kontakt

W celu skontaktowania się z Usługodawcą Użytkownik powinien wysłać wiadomość na adres elektroniczny: kontakt@mult.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

§16. Obowiązujące prawo

1. Do wszystkich stosunków prawnych związanych z Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, chyba że co innego wynika z wiążących regulacji dotyczących konfliktu prawa.

2. W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§17. Zmiana regulaminu

Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę z zastrzeżeniem, że zaktualizowany Regulamin zostanie udostępniony na stronie Mult.pl.

§18. Dostępność regulaminu

Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej http://www.mult.pl. Regulamin jest dostępny w formacie umożliwiającym pobranie go na dysk twardy, odczyt oraz wydruk. Zobacz.